Οι ενοικιάσεις σε μορφή Airbnb ενδέχεται να μην έχουν ΦΠΑ

Οι ενοικιάσεις σε μορφή Airbnb ενδέχεται να μην έχουν ΦΠΑ

Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Airbnb μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εξαίρεση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης δεν προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους επισκέπτες συγκρίσιμες με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπως καθαρισμός, παραλαβή απορριμμάτων, αλλαγή κλινοσκεπασμάτων κ.λπ. Χωρίς εξαίρεση ο οφειλόμενος ΦΠΑ ανέρχεται σε 13 τοις εκατό.

Δεν υπάρχει ΦΠΑ εάν παρέχονται κλινοσκεπάσματα κατά την έναρξη της μίσθωσης, καθώς αυτό δεν θεωρείται ως πρόσθετη υπηρεσία. Επίσης, η συμπερίληψη στην τιμή ενοικίασης διαφόρων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερά τέλη, ίντερνετ κ.λπ. από τον ΦΠΑ, εάν ισχύει.

Για λόγους ισότητας, η εξαίρεση ισχύει επίσης για βραχυπρόθεσμα ενοίκια που δεν οργανώνονται μέσω του Διαδικτύου και αφορά τόσο τα άτομα όσο και τις εταιρείες που ενδέχεται να κατέχουν τα ακίνητα που μισθώνονται.

Πηγή: http://www.ekathimerini.com/227148/article/ekathimerini/business/airbnb-style-rentals-may-bear-no-vat